Regulamin korzystania z aplikacji Amblyopia Games for Kids i serwisu lazyeyeproject.com

Na potrzeby niniejszego Regulaminu wskazane poniżej pojęcia będą miały następujące znaczenie:

Administrator – administrator strony lazyeyeproject.com oraz aplikacji mobilnej Amblyopia Games for Kids

Aplikacja – dystrybuowana przez lub za zgodą Administratora aplikacja Amblyopia Games for Kids przeznaczona do zainstalowania na Urządzeniach Mobilnych, umożliwiająca dostęp do Treści, w szczególności:

Urządzenie Mobilne – przenośne urządzenia elektroniczne, podłączone do sieci Internet z wykorzystaniem technologii bezprzewodowej (3G, LTE, Wi-Fi) korzystające z systemu operacyjnego Android.

Użytkownik – każda osoba posiadająca zainstalowaną Aplikację na swoim Urządzeniu Mobilnym.

Serwis – strona internetowa dostępna pod adresem lazyeyeproject.com

I. Informacje ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki korzystania przez Użytkowników z Usług świadczonych przez Administratora za pośrednictwem Aplikacji.
 2. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Aplikacji w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 3. Korzystanie przez Użytkownika z Aplikacji wymaga uprzedniego zaakceptowania przez Użytkownika warunków niniejszego Regulaminu oraz zobowiązania się do ich przestrzegania. Akceptacja odbywa się podczas pierwszego uruchomienia Aplikacji.
 4. Każdorazowa zmiana Regulaminu korzystania z Aplikacji wymaga ponownej jego akceptacji przez Użytkownika podczas uruchamiania zaktualizowanej wersji Aplikacji.
 5. Brak akceptacji Regulaminu skutkuje brakiem możliwości korzystania z Aplikacji.
 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za błędne działanie systemów telekomunikacyjnych, platform dystrybucji aplikacji mobilnych oraz oprogramowania (innego niż Aplikacja) zainstalowanego na Urządzeniu Mobilnym Użytkownika.
 7. Umowa o świadczenie Usług polegających na umożliwieniu Użytkownikowi dostępu do treści znajdujących się w Aplikacji, zostaje zawarta w momencie zainstalowania aplikacji na Urządzeniu Mobilnym Użytkownika. Rozwiązanie umowy następuje z chwilą usunięcia Aplikacji.
 8. Użytkownik zobowiązuje się nie zakłócać działania systemów komputerowych, serwerów, sieci Administratora oraz nie podejmować prób obejścia regulacji lub procedur obowiązujących przy korzystaniu z Usługi lub jej składowych, a także nie dokonywać samowolnej ingerencji w kształt lub treść Aplikacji.
 9. Projekt gry Amblyopia Games for kids dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

II. Ograniczenia dotyczące kwestii medycznych

 1. Administrator informuje, że treści dostarczane poprzez Aplikację oraz Serwis mają charakter informacyjny i pomocniczy oraz nie mogą zastępować opieki lekarza i jego wskazań. Właściwa diagnoza choroby oraz ustalenie sposobu leczenia wymaga konsultacji z lekarzem specjalistą.
 2. Administrator zachęca Użytkowników do regularnych badań i wizyt kontrolnych u lekarza. Zaniechanie konsultacji z osobą wykonującą zawód medyczny lub podejmowanie działań wbrew zaleceniom osoby wykonującej zawód medyczny może się przyczynić do pogorszenia stanu zdrowia.

III. Instalacja i aktualizacja

 1. Aplikacja dostępna jest do pobrania poprzez internetowy sklep Google Play (dla urządzeń z systemem Android).
 2. Wersja testowa Aplikacji dostępna jest do pobrania w serwisie lazyeyeproject.com i dostępna na urządzenia z systemem Android.
 3. Korzystanie z Aplikacji możliwe jest na urządzeniach obsługujących systemy operacyjne w wersji Android 4.4 .
 4. W celu instalacji Aplikacji, należy ją pobrać z jednego z wyżej wymienionych internetowych sklepów (w Google Play) lub wersję testową Aplikacji z Serwisu lazyeyeproject.com
 5. Korzystanie z Aplikacji w wersji testowej jest bezpłatne. Użytkownik Aplikacji może ponosić koszty połączenia internetowego zgodnie z taryfą swojego operatora telefonii komórkowej.
 6. Administrator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia aktualizacji Aplikacji. Najnowsza wersja Aplikacji będzie umieszczona w internetowym sklepie z aplikacjami właściwym dla danego systemu operacyjnego Urządzenia Mobilnego.
 7. W przypadku aktualizacji systemów operacyjnych poszczególnych dostawców Administrator nie ma obowiązku wprowadzenia aktualizacji Aplikacji.

IV. Prawa autorskie i pokrewne

 1. Administrator zastrzega sobie prawo ograniczenia, zawieszania lub zaprzestania prezentacji treści w Aplikacji i w Serwisie w części lub w całości.
 2. Korzystanie przez Użytkownika z Aplikacji w sposób sprzeczny z prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami lub niniejszym Regulaminem uzasadnia natychmiastowe zaprzestanie świadczenia Usługi dla danego Użytkownika.
 3. Instalacja Aplikacji na Urządzeniu Mobilnym Użytkownika jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

V. Reklamacje

 1. Reklamacje z tytułu nieprawidłowego dostępu do usług oferowanych w ramach Aplikacji należy zgłaszać Administratorowi za pośrednictwem poczty elektronicznej: contact@lazyeyeproject.com
 2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać:
  1. imię,
  2. nazwisko,
  3. adres e-mail,
  4. nazwę i model Urządzenia mobilnego, na którym wystąpił problem;
  5. nazwę i wersję systemu operacyjnego Urządzenia mobilnego, na który wystąpił problem,wersja systemu operacyjnego powinna zostać podana w sposób jak najbardziej szczegółowy, dostępny w menu „Informacje o telefonie” lub podobnym, np. „Android 4.4.3 numer kompilacji KTU84L”
  6. opis przedmiotu reklamacji, w tym datę i godzinę zaistnienia problemu
 3. Prawidłowo zgłoszone reklamacje zostaną rozpatrzone nie później niż w ciągu 14 dni roboczych liczonych od momentu otrzymania informacji o powstałej nieprawidłowości.

VI. Polityka prywatności

 1. Administrator przetwarza informacje dotyczące Użytkowników, w tym informacje mające charakter danych osobowych, z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w szczególności zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przy zastosowaniu wymaganych prawem zabezpieczeń.
 2. Administrator jest administratorem danych osobowych Użytkowników w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.
 3. Zakres informacji przetwarzanych przez Administratora zgodny jest z formularzami rejestracyjnymi nowego Użytkownika, zasadami składania reklamacji, itp. Podanie danych jest dobrowolne, jednak wymagane do skorzystania z usług.
 4. Akceptacja niniejszego regulaminu jest jednocześnie zgodą na przetwarzanie danych niezbędnych w celu wywiązania się z umowy przez Administratora, o których mowa w niniejszym regulaminie.
 5. Dla poszczególnych usług mogą pojawić się dodatkowe zgody na przetwarzanie danych wymaganych w celu ich realizacji. W takiej sytuacji zakres danych i cel ich przetwarzania każdorazowo przedstawiony będzie we właściwym formularzu zgody.
 6. W systemie Użytkownika Aplikacja ma za jego uprzednią zgodą dostęp do:
  • Lokalizacji, korzysta z lokalizacji urządzenia w celu nawigacji oraz lokalizacjibudynków;
  • Dostęp do danych: kalendarz, książka adresowa;
  • Mechanizmu Bluetooth;
  • Wysyłania powiadomień typu Push;
  • Udostępniania materiałów w serwisach społecznościowych.
 7. Administrator nie odpowiada za politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli lub administratorów serwisów, do których przekierowują odsyłacze które mogą znajdować się w Aplikacji, oraz za polityki dostawców Aplikacji w szczególności firmy Google.
 8. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Klienta organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną. Poza przypadkami wskazanymi w zdaniu poprzednim informacje dotyczące Użytkownika nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej, bez zgody Użytkownika.
 9. W przypadku niedozwolonego korzystania z Aplikacji, tj. niezgodnie z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa, Sprzedawca będzie miał prawo do przetwarzania danych osobowych Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności.
 10. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia, zwracając się w tym celu pisemnie do Administratora w sposób opisany w punkcie dotyczącym reklamacji.

VII. Odpowiedzialność

 1. Odpowiedzialność Administratora wobec Użytkowników będących konsumentami z tytułu niewykonania lub niewłaściwego wykonania Usług regulują właściwe przepisy prawa, w związku z czym postanowienia niniejszego paragrafu nie dotyczą tego typu Użytkowników.
 2. Użytkownik ponosi odpowiedzialność wobec Administratora na zasadach ogólnych prawa cywilnego, przy czym ponosi odpowiedzialność również za działania osób trzecich, którym udostępnia Aplikację, jak za swoje działania — i nie może się z tej odpowiedzialności zwolnić, wskazując osobę trzecią jako wyłącznie zobowiązaną wobec Administratora.
 3. W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z jakimikolwiek roszczeniami wobec Administratora z tytułu nieprawidłowego korzystania z Aplikacji przez Użytkownika Użytkownik jest zobowiązany zwolnić Administratora z odpowiedzialności wobec tej osoby trzeciej, a gdyby to było niemożliwe ze względu na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa — pokryć wszelkie udokumentowane koszty, jakie poniósł Administrator w związku z tymi roszczeniami, w tym koszty pomocy prawnej.
 4. Z uwzględnieniem ograniczeń odpowiedzialności przewidzianych w pozostałych postanowieniach Regulaminu Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. a) korzystanie z treści dostępnych w Serwisie i Aplikacji bez konsultacji z osobą wykonującą zawód medyczny lub wbrew jej zaleceniom;
  2. b) samodzielne podejmowanie leczenia schorzeń w oparciu o treści dostępne w Serwisie i Aplikacji;
  3. c) niezastosowanie się przez Użytkownika lub inne osoby do wskazówek i zaleceń lekarza specjalisty.
 5. W każdym przypadku odpowiedzialność Administratora wobec Użytkownika z tytułu odpowiedzialności odszkodowawczej jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia otrzymanego przez Administratora.
 6. Ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności przewidziane w ust. 4-5 nie dotyczą szkody wyrządzonej umyślnie.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się w szczególności przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy Kodeks cywilny.
 2. Regulamin niniejszy jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej pod adresem https://lazyeyeproject.com/regulamin/
 3. Niniejszy regulamin może ulec zmianie. O zmianie regulaminu Użytkownicy zostaną powiadomieni za pomocą komunikatu w samej Aplikacji. W przypadku braku akceptacji zmian, użytkownik powinien odstąpić od umowy poprzez odinstalowanie Aplikacji z Urządzenia Mobilnego.